Aktualno Gospodarstvo Lokalno Piran PR 

Finančna sanacija Javnega podjetja Okolje Piran je uspešno končana

Nadzorni svet Javnega podjetja Okolje Piran je sprejel Končno poročilo o izvajanju ukrepov in učinkih po sanacijskem načrtu družbe Okolje Piran za obdobje 2019-2023 in sklenil, da je družba uspešno finančno sanirana. Delo poslovodstva, ki mu je kljub pandemiji covida-19 uspelo predčasno sanirati podjetje, je Nadzorni svet ocenil kot zelo uspešno, saj je od nastopa mandata ravnalo v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in uspešnega gospodarstvenika ter v skladu s sprejetimi sanacijskimi ukrepi.

Javno podjetje Okolje Piran je imelo pri poravnavanju tekočih obveznosti likvidnostne težave že več kot deset let in ob nastopu mandata Gašparja Gašparja Mišiča, junija 2019, so bile številke zaskrbljujoče. Kratkoročne obveznosti so znašale 6.344.342 evrov in so presegale kratkoročna sredstva za 2.379.268 evrov. Zatečeno stanje se je odražalo tudi v slabi bonitetni oceni družbe D2, na podlagi katere so nadzorni svet družbe, poslovodstvo in ustanoviteljica, Občina Piran, sprejeli odločitev o pričetku sanacijskega postopka.

Danes je slika povsem drugačna. Družba izkazuje stabilno finančno poslovanje, kratkoročni koeficient likvidnosti se je z 0,61 leta 2019 povzpel na 1,51, kratkoročna sredstva so dne 30.11.2022 presegala kratkoročne obveznosti za 1.398.844 evrov, leto 2022 pa je Okolje zaključilo z bonitetno oceno 8, najboljšo doslej. Zaradi uspešnega poslovanja je nadzorni svet delo direktorja, Gašparja Gašparja Mišiča, ocenil kot zelo uspešno.

Cilji vzpostaviti pozitivno poslovanje in izboljšati likvidnost ob istočasnem dvigu kakovosti storitev so torej doseženi. Odločilni ukrepi pri reševanju podjetja iz krize so bili reprogramiranje najetih kreditov družbe, s čimer je podjetje izboljšalo bonitetno oceno družbe ter si zagotovilo boljše pogajalsko izhodišče z bankami in poslovnimi partnerji. S preusmeritvijo obdelave odpadkov iz regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana v RCERO Celje je podjetje v štirih letih prihranilo približno 700.000 evrov, zaradi česar se v občini Piran kot eni redkih izjem v Sloveniji, za gospodinjstva niso podražile cene odvoza komunalnih odpadkov. Poslovanje so razbremenili tudi odobreni popusti dobaviteljev na zapadle obveznosti, izvedena je bila optimizacija delovnih procesov in kadrovska reorganizacija, odprodaja poslovno nepotrebnega in nedonosnega premoženja, t.j. nasedle naložbe – projekta Košta – Sečovlje z vso projektno dokumentacijo in veljavnim gradbenim dovoljenjem za izgradnjo stanovanj Občini Piran, za katero je Okolje prejelo 674.000 eur kupnine, pa je maja 2022 še izboljšala likvindnost in stabilizirala poslovanje.

Izjemen pozitiven finančni učinek v višini 556.000 evrov je imejo tudi znižanje stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, medtem ko je sprememba cen parkirnin, obdobij plačevanja parkirnine ter pridobitev novih parkirnih površin in vzpostavitev video prepoznavanja registrskih tablic ter posledična preprečitev zlorabe parkirinih abonmajev prihodke povečala za 660.000 evrov, kar je deloma razbremenilo tudi občinski proračun, saj je Občina v letu 2021 ukinila sofinanciranje izvajanja ukrepov mobilnosti (dodatne linije brezplačnega avtobusa v Piranu, storitev Dostavko in izposoje koles Piranko ter brezplačne linije prevozov v Strunjanu), ki jih Okolje Piran sedaj financira iz prihrankov iz tega naslova.

Pri podrobnem pregledu razlogov za slabo finančno stanje družbe je bilo med drugim ugotovljeno, da Okolje Piran v zadnjih desetih letih za izvajanje nekaterih gospodarskih javnih služb ni prejemalo vseh plačil za opravljene storitve, kar je samo na dveh gospodarskih javnih službah – ravnanju s komunalnimi odpadki ter odvajanju in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, presegalo 1.300.000 evrov. Občina Piran kljub seznanitvi z izgubo, izkazano v letnih poročilih družbe, ni pristopila k zagotovitvi subvencije oz. nadomestila za izkazan primanjkljaj, zato je znesek v višini 1.307.902 evrov po v enoletnem usklajevanju z Evropsko komisijo, Ministrstvom za finance in Okoljem Piran avgusta 2021 poravnala v obliki dokapitalizacije.

Dosežen uspeh je rezultat visoke motiviranosti zaposlenih in kolektivnega zadovoljstva, kar potrjuje tudi aprila 2023 izvedena anketa sindikata SKVNK, v kateri so zaposleni Okolje izrazili 92,31-odstotno zadovoljstvo z vodenjem podjetja od 14.6.2019 do aprila 2023. Ob koncu lahko torej zaključimo, da so cilji, ki se nanašajo na vzpostavitev pozitivnega poslovanja in izboljšanja likvidnosti ob istočasnem dvigu kakovosti storitev, doseženi.

Vir: Okolje Piran

Sorodni članki